PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Vítejte na webových stránkách www.pickwick.cz (dále jen „Webové stránky“), které vám přináší společnost JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., se sídlem Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00, Praha 5, Česká republika, identifikační číslo 452 45 738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184633 (dále jen „JDE CR“).

 

UPLATNITELNOST

Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky užívání“) se vztahují na veškeré návštěvy a užití Webových stránek, jakož i na veškeré informace, doporučení a/nebo služby, které jejich prostřednictvím získáte (dále jen „Informace“). Užitím těchto Webových stránek souhlasíte s Podmínkami užívání. Společnost JDE CR může tyto Podmínky užívání kdykoliv měnit a upravovat. Změny a dodatky Podmínek užívání nabývají platnosti v okamžiku jejich zveřejnění na těchto Webových stránkách.

 

INFORMACE A ODPOVĚDNOST

Informace jsou pouze pro obecné účely. Společnost JDE CR není odpovědná za žádné škody způsobené užitím (nebo nemožností užití) Webových stránek, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností Informací, pokud takové škoda nevznikla v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti na straně společnosti JDE CR nebo jejich odpovědných zaměstnanců. Společnost JDE CR není dále odpovědná za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů.

 

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Osobní údaje poskytnuté nebo shromážděné prostřednictvím těchto Webových stránek nebo v souvislosti s nimi lze užít pouze v souladu s Pravidly pro nakládání s osobními údaji společnosti JDE CR. Podmínky užívání podléhají Pravidlům pro nakládání s osobními údaji společnosti JDE CR ve znění uvedeném na těchto Webových stránkách.

 

WEBOVÉ STRÁNKY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZU

Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí internetové stránky. Společnost JDE CR není odpovědná za užití nebo obsah internetových stránek, na které se zde odkazuje nebo na kterých je obsažen odkaz na tyto webové stránky. Pravidla pro nakládání s osobními údaji společnosti JDE CR se nevztahují na zpracování vašich osobních údajů na odkazovaných stránkách nebo jejich prostřednictvím.

 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Není-li stanoveno jinak, jsou veškerá práva k těmto Webových stránkám a Informacím včetně autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví vlastnictvím společnosti JDE CR. Uživatelé mohou tyto Webové stránky a Informace číst a pořizovat si z nich kopie pro vlastní použití, např. vytištěním nebo uložením. Veškeré další užití Webových stránek nebo Informací, např. ukládáním nebo rozmnožováním Webových stránek nebo jejich části na jakýchkoliv externích internetových stránkách nebo vytvořením odkazů, hypertextových odkazů nebo odkazů na tzv. podstránku mezi Webovými stránkami a jakýmikoliv jinými internetovými stránkami vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti JDE CR. „Jacobs®, Tassimo®, Carte Noire®“ a všechny další ochranné známky obsažené na těchto Webových stránkách jsou zapsanými ochrannými známkami společnosti KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. nebo jejích přidružených společností.

 

NEVYŽÁDANÉ NÁMĚTY

Pokud na tyto Webové stránky umístíte nevyžádané náměty a/nebo materiály sestávající z textu, obrázků, zvuků, software, informací, atp. (dále jen „Materiály“) nebo je zašlete společnosti JDE CR elektronickou poštou či jinak, bude společnost JDE CR oprávněna je užít, rozmnožovat a/nebo komerčně využít v nejvyšším možném rozsahu a bezplatně s tím, že ve vztahu k nim není vázána povinností mlčenlivosti. Zavazujete se tímto počínat si tak, aby se společnost JDE CR nestala předmětem žádné žaloby, nároku nebo odpovědnosti v důsledku užití a/nebo využití Materiálů v rozporu s právy (duševního vlastnictví) jakékoliv třetí osoby či jiného nezákonného užití ve vztahu k třetí osobě nebo souvislosti s ním, a v případě, že se tak stane, zavazujete se společnost JDE CR nahradit vzniklou škodu.

 

PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A PŘÍSLUŠNOST SOUDU

Tyto Podmínky užívání se řídí výlučně právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek užívání, včetně sporů ohledně jejich existence a platnosti, bude řešit příslušný obecný soud České republiky, nestanoví-li právní předpisy jinak.
Poslední verze: 2. 7. 2015