Pravidla soutěže „KUP JAKÉKOLIV ČAJE PICKWICK V MIN. HODNOTĚ 59 KČ A VYHRAJ!“

 

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže KUP PRODUKTY PICKWICK A VYHRAJ (dále jen "soutěž").


Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

 

Tato pravidla můžou být na základě rozhodnutí pořadatele (viz. identifikace v čl. 1) se souhlasem objednavatele (viz. identifikace v čl. 1) pozměněny formou písemných číslovaných dodatků. Změny podmínek a pravidel soutěže nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na www.pickwick.cz/soutez .

 

1.Pořadatel, technický správce a organizátor

Pořadatelem soutěže je společnost Jacobs Douwe Egberts CZ s. r. o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČO: 45245738, DIČ CZ45245738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184633 (dále též "pořadatel").

 

Technický servis soutěže zabezpečuje společnost Authentica s. r. o., se sídlem v Brně, Vídeňská 102/113, PSČ 619 00, IČO 268 830 82, DIČ CZ 268 830 82, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
43287 (dále jen "technický správce").

 

Organizátorem soutěže je společnost Authentica s. r. o., se sídlem v Brně, Vídeňská 102/113, Dolní Heršpice, PSČ 619 00, IČO 268 830 82, DIČ CZ 268 830 82, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43287 (dále též "organizátor").

 

 

2.Termín a místo soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky hypermarketech a supermarketech TESCO (dále jen "místo konání soutěže") v období od 6.12.2023 00:00:01 do 26.12.2023 23:59:59 (dále jen "doba trvání soutěže").

 

3.Pro koho je soutěž určená?

Tato soutěž je určená všem fyzickým osobám, spotřebitelům starším 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži. Osoba starší 15 let a současně mladší 18 let může soutěžit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (dále jen "soutěžící" nebo "účastník"). Soutěž není určená osobám v zaměstnaneckém nebo obchodním poměru k pořadateli, objednavateli, technickému správci, organizátoru či spolupracujícím společnostem nebo podnikajícím fyzickým osobám a osobám těchto osob blízkým ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude vyloučené osobě odevzdána.

 

4.Pravidla soutěže

Soutěžící se platně zúčastní soutěže po splnění následujících podmínek:

  1. splní podmínky účasti v soutěži uvedené v článku 3. výše

  2. soutěžící koupí v době trvání soutěže jakékoliv produkty Pickwick v hodnotě 59 Kč , uvedené v příloze č. 1 těchto pravidel (dále jen "soutěžní výrobek"), za který obdrží od prodejce účetní doklad (dále jen "soutěžní nákup"). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na předložení soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel je možné použít jen originál dokladu o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterého bude jednoznačně vyplývat zakoupení soutěžního výrobku a zároveň uskutečnění příslušného soutěžního nákupu, nebo faktura z internetových obchodů (e-shopů) s přiloženým dokladem o zaplacení, splňující podmínky uvedené v tomto článku.

  3. soutěžící se zaregistruje pomocí soutěžní SMS zprávy (bez diakritiky) ve tvaru PICKWICKmezeraCASNAKUPUmezeraDATUMNAKUPU a odešle jí na telefonní číslo +420 736 370 446 (dále jen „soutěžní registrace“). Např. PICKWICK 1612 1015

Cena odeslané SMS je účtována dle tarifu operátora.

Každý soutěžní nákup opravňuje soutěžícího k odeslání vždy jen jedné soutěžní registrace, tzn. příslušnou účtenku je možné do soutěže zapojit pouze jednou. Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně s každým dalším soutěžním nákupem splňujícím pravidla této soutěže.

 

Soutěžní SMS zprávy se zařazují do databáze dle času jejich doručení. Soutěžící je zařazený do soutěže (resp. jeho soutěžní SMS zpráva) okamžitě po doručení potvrzující SMS zprávy od technického správce soutěže (avšak zpětně k datu a času,
ve kterém byla jeho soutěžní SMS zpráva doručena technickému správci) (dále jen "registrace").

 

DATUM A ČAS SOUTĚŽNÍ REGISTRACE POMOCÍ SMS MUSÍ BÝT SHODNÉ NEBO NÁSLEDOVAT PO DATU A ČASU SOUTĚŽNÍHO NÁKUPU. Účastník soutěže je povinný na prokázání případného oprávněného nároku na výhru předložit originál účtenky soutěžního nákupu, s kterým se stal výhercem v soutěži. Předložení platného dokladu o soutěžním nákupu bude organizátorem nebo pořadatelem vyžádáno po ukončení soutěže.

 

Soutěžní SMS zprávy je možné odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v České republice. SMS zprávy odeslané z utajených (skrytých) čísel, z internetu nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který vylučuje identifikaci telefonního čísla odesílatele, nebudou do soutěže zařazeny.

 

Mobilní telefonní číslo, ze kterého Účastník zaslal soutěžní SMS je ze strany Organizátora považováno za mobilní telefonní číslo Účastníka. Do Soutěže se může každý jednotlivý Účastník zapojit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem – pokud Organizátor zjistí opak, bude takový Účastník bez náhrady vyloučen.

 

Organizátor, pořadatel i technický správce si vyhrazují právo s konečnou platností rozhodnout o pravosti a platnosti soutěžních registrací, dále si vyhrazují právo soutěžní registrace nesplňující podmínky stanoveného těmito pravidly
ze soutěže vyřadit.

Organizátor, pořadatel ani technický správce nenesou zodpovědnost za to, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení svojí sítě, uzavře v průběhu trvání některého ze soutěžních kol přístup pro přijímání SMS zpráv soutěžích na soutěžních telefonních číslech.

 

5. Výhry v soutěži:

3 x dárkový poukaz AMAZING PLACES v hodnotě 10 000 Kč

50 x roční zásoba čajů Pickwick /jednotlivé druhy čaje jsou uvedeny v Příloze č. 2

Výše uvedené výhry není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, která je pořadatelem, resp. organizátorem soutěže stanovená.

 

Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že pokud hodnota výhry přesáhne sumu ve výši 10 000 Kč, výhra není osvobozená od daně a podléhá zdanění podle § 10 odst. 1 písm. ch) zákona o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Organizátor uhradí v České republice srážkovou daň z výhry v soutěži.

 

6. Vyhodnocení soutěže:

Po ukončení soutěže proběhne vyhodnocení z platných registrací přes SMS.

Výherci budou určeni na základě pořadí.

 

Výhru, dárkový poukaz AMAZING PLACES v hodnotě 10 000 Kč, získá každý 200.soutěžící, který řádně splnil pravidla této soutěže, do vydání 3 ks této výhry.

 

Výhru, roční zásoba čajů Pickwick, získá každý 50.soutěžící, který řádně splnil pravidla této soutěže, do vydání 50 ks této výhry.

 

Výherce je povinný podle článku 7 těchto pravidel doručit Pořadateli soutěže kopii/fotografii dokladu o uskutečnění soutěžního nákupu, se kterým se stal výhercem v soutěži, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k zaslání dokladu ke kontrole. V opačném případě bude výherce ze soutěže vyloučen a na jeho místo nastoupí soutěžící, kterého registrace byla registrovaná jako nejbližší následující po registraci vyloučeného výherce.

 

7.Oznámení o výhře a odevzdání výher

Výherci budou kontaktování organizátorem soutěže na emailu uvedeném při registraci, do 10 pracovních dní po ukončení soutěže.  Podmínkou pro vydání výhry je zaslání kopie/fotografie soutěžního pokladního dokladu (účtenka), s kterým se soutěžící stal výhercem v soutěži a doručovací adresy soutěžícího (výlučně na území České republiky) na e-mailovou adresu organizátora: erikamichalickova@authentica.cz , a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k zaslání dokladu ke kontrole.

V případě, že soutěžící nesplní kumulativně všechny tyto povinnosti (např. neuvede doručovací adresu nebo splní povinnost po dané lhůtě), jeho nárok na vydání výhry zaniká. V případě, že bude mít pořadatel, organizátor nebo technický správce pochybnost o pravosti pokladního dokladu (účtenka), který mu byl doručený v podobě kopie/fotografie, je oprávněný v jím stanovené lhůtě požadovat od soutěžících doručení originálu tohoto soutěžního pokladního dokladu (účtenka) (tento bude vrácený při odevzdání výhry). V případě, že originál pokladního dokladu (účtenka) nebude doručen podle pokynů výše specifikovaných, resp. údaje na něm nebudou odpovídat údajům zadaným při registraci, bude soutěžící bez náhrady ze soutěže vyloučen. V případě jakékoli pochybnosti o pravosti pokladního dokladu (účtenka či faktura) je výlučnou povinností daného soutěžícího tuto pochybnost vyvrátit. Výherci bude výhra zaslána na jím uvedenou adresu nejpozději do 30 dnů od doručení kopie/fotografie výherního soutěžního pokladního dokladu (účtenka) a doručovací adresy (pokud bude zcela splňovat podmínky soutěže). V případě, že bude po výherci pořadatel nebo organizátor požadovat originál soutěžního pokladního dokladu (účtenka), lhůta na odeslání výhry (pokud na ni vznikne nárok) se prodlužuje o tuto dodatečnou lhůtu. Pořadatel ani organizátor nenesou jakoukoli odpovědnost za (ne) doručení informace o výhře, či ztrátu pokladního dokladu (účtenka) v rámci přepravy. Způsob zaslání pokladního dokladu (účtenka) je čistě na uvážení a odpovědnosti každého soutěžícího. Pořadatel ani organizátor nenesou odpovědnost za (ne) doručení zásilky s výhrou, ani za škodu vzniklou užíváním výhry.

 

Výhry budou výherci zaslány jen na poštovní adresu na území České republiky.

 

8.Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s úplnými pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se tyto pravidla bezvýhradně dodržovat.

 

Organizátor se souhlasem pořadatele si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami podobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdání výher, a to zejména v případě, že mu výhry nebudou pořadatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům odevzdány v souladu s pravidly soutěže.

 

Registrací do soutěže soutěžící dává svůj souhlas k tomu, že jeho osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: telefonní číslo, jméno, příjmení, e-mail a doručovací adresa (dále jen "osobní údaje") organizátorem za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a odeslání výhry v soutěži. Poskytnutí osobních údajů soutěžícího je smluvním požadavkem, bez kterého se nebude moct soutěžící soutěže zúčastnit, protože organizátor nebude schopen uskutečnit odeslání výhry výherci soutěže. Osobní údaje soutěžících budou zpracovány po dobu trvání soutěže a 60 dní po skončení soutěže.

 

Za účelem realizace a vyhodnocení soutěže budou osobní údaje soutěžícího zpracované organizátorem jako zprostředkovatelem Zároveň budou osobní údaje za účelem zabezpečení doručení výhry výhercům poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, platná emailová adresa a telefonní číslo soutěžícího.

 

Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – jméno, první písmeno z příjmení a název obce (např. Jan N., Praha) na výherní listině, která může být zveřejněna na soutěžních stránkách nebo dalších komunikačních kanálech pořadatele soutěže.

 

Soutěžící, který poskytl Organizátorovi osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/219 Sb., o zpracování osobních údaje:

 

(i)  právo na přístup k osobním údajům, které o něm organizátor zpracuje;

(ii) právo na opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů;

(iii) právo na vymazání údajů v případě, že zanikne účel zpracování nebo osobní údaje jsou zpracovány nezákonně;

(iv) právo na omezení zpracování osobních údajů;

(v)  právo na přenositelnost údajů, na základě, kterého může získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe nebo pro jiného provozovatele osobních údajů;

(vi) právo námitek proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování;

(vii) právo podat stížnost na dozorčí orgán, Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

 

Organizátor se souhlasem pořadatele si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či (upravit) pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit, zkrátit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.

 

Organizátor se souhlasem pořadatele je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Organizátor se souhlasem pořadatele má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že tento soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným konáním či jakýmkoli způsobem poškodil dobré jméno organizátora či pořadatele nebo byl z těchto činností důvodem podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele je konečné.

 

Organizátor ani pořadatel soutěže nenesou žádnou zodpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, prodlení či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně organizátora, pořadatele, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším použití.

 

Organizátor ani pořadatel soutěže nenesou odpovědnost za technické problémy při přenosu dat jakýmikoli elektronickými prostředky.

 

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněny v elektronické formě na webových stránkách pořadatele www.pickwick.cz/soutez

 

V Praze, dne 15. 11. 2023

 

PŘÍLOHA Č.1 SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

 

PICKWICK ZELENÝ CAJ 30G

PICKWICK ZELENY CAJ S CITRON 40G

PICKWICK ZELENY CAJ S CITRON 100KS

PICKWICK ZELENY CAJ POMERANC MANDARINKA 30G

PICKWICK ZELENY CAJ VARIACE 30G

PICKWICK ZELENY MANGO JASMIN 30G

PICKWICK SIPEK 46G

PICKWICK SIPEK S IBISKEM 50G

PICKWICK HERBAL MEDUNKA 30G

PICKWICK HERMANEK 30G

PICKWICK HERMANEK S MEDEM 30G

PICKWICK MATA 30G

PICKWICK EARL GREY 35G

PICKWICK EARL GREY 100KS

PICKWICK RANNI S CITRONEM 43.75G

PICKWICK RANNI 43.75G

PICKWICK RANNI 87.5 g

PICKWICK RANNI 100KS  175G

PICKWICK HERBALIS UROLOG. 20G

PICKWICK HERBALIS ENERGY 10X 1,5G

PICKWICK NOS A KRK 20G

PICKWICK HER. ZKLIDNENI KRKU 10X 1,5G

PICKWICK ZAZIVANI 20G

PICKWICK FUNKCNI CAJ PRUDUSKY 22G

PICKWICK JAHODA NEW 20X 2G

PICKWICK TRESEN NEW 20X 2G

PICKWICK POMERANC NEW 20X 2G

PICKWICK BRUSINKY S MALINAMI 30G

PICKWICK CITRUS EL GERF. 40G

PICKWICK VARIACE S POMERANČEM 37,5G

PICKWICK  LESNI OVOCE 35G

PICKWICK VARIACE S JAHODOU 38,75G

PICKWICK VARIACE S TRESNI 27,5

PICKWICK CITRON A CITR. TRAVA 40G

PICKWICK TRESNE&MALINY&BRUSINKY 40G

PICKWICK  MANGO S LIMETKOU 35G

PICKWICK ANANAS S CITRON. 30G

PICKWICK SVETSKA VANILKA SKORICE 40G

PICKWICK BORUVKA 40G

PICKWICK MANGO A POMERANČ 35G

PICKWICK MALINA 40G

PICKWICK TROPICE OVOCE&MARAKU 20X 1,75G

PICKWICK JAHODA&RAKYTNIK 20X 1,75G

PICKWICK JOY OF TEA GREEN JASMIN 15X 1.5G

PICKWICK JOY OF TEA EARL GREY CITRUS 15X 1,6G

PICKWICK JOY OF TEA GINGER SPICES 15X 1,75G

PICKWICK JOY OF TEA BERRY DREAMS 15X 1,75G

 

PICKWICK AUTUMN STORM 40G

PICKWICK WARM CINNAMON 32G

PICKWICK WINTER GLOW 40G

PICKWICK CARAMELISED PEAR 30G

PICKWICK PLUM DREAM 40G

PICKWICK APPLE LOVE 35G

PICKWICK MAGIC ORANGE 35G

HORECA VARIACE 187,5G

PICKWICK SUPER BLENDS SHINE 22,5G

PICKWICK SUPER BLENDS IMMUNITY 22,5G

PICKWICK SUPER BLENDS ENERGY 22,5G

 

 

PŘÍLOHA Č.2 VÝHERNÍ VÝROBKY

PICKWICK ZELENÝ CAJ 30G

PICKWICK ZELENY CAJ S CITRON 40G

PICKWICK ZELENY CAJ VARIACE 30G

PICKWICK SIPEK S IBISKEM 50G

PICKWICK HERMANEK S MEDEM 30G

PICKWICK EARL GREY 35G

PICKWICK RANNI S CITRONEM 43.75G

PICKWICK RANNI 43.75G

PICKWICK ZAZIVANI 20G

PICKWICK FUNKCNI CAJ PRUDUSKY 22G

PICKWICK JAHODA NEW 20X 2G

PICKWICK POMERANC NEW 20X 2G

PICKWICK VARIACE S POMERANČEM 37,5G

PICKWICK VARIACE S JAHODOU 38,75G

PICKWICK VARIACE S TRESNI 27,5

PICKWICK CITRON A CITR. TRAVA 40G

PICKWICK TROPICE OVOCE&MARAKU 20X 1,75G

PICKWICK JAHODA&RAKYTNIK 20X 1,75G

PICKWICK WINTER GLOW 40G

PICKWICK CARAMELISED PEAR 30G

PICKWICK MAGIC ORANGE 35G

PICKWICK SUPER BLENDS SHINE 22,5G

PICKWICK SUPER BLENDS IMMUNITY 22,5G

PICKWICK SUPER BLENDS ENERGY 22,5G